Win 1 jaar gratis Babbu!

Win 1 jaar gratis *

Babbu
Hummingbirds marketing Kortrijk

Actie geldig van 15/8/2020 t.e.m. 15/9/2020.
* 1 jaar gratis Babbu = 15 trays van 24 blikken

Hoe deelnemen?
Stap 1

Neem een foto @ Nuba-R

Neem een foto met je vrienden aan onze photobooth in Nuba-R.

Stap 2

Post uw foto & tag

Post uw foto op de Facebook pagina van Babbu, als commentaar bij de post van de actie zelf. Tag hierbij uw vrienden op de foto.

Stap 3

Like Babbu en Hummingbirds

Like zowel de pagina van Babbu (@Babbudrinksbe) als die van Hummingbirds (@Hummingbirdskortrijk).

De foto met de meeste likes wint 1 jaar gratis Babbu.

Hummingbirds marketing Kortrijk
Wedstrijd reglement

Wedstrijdreglement “1 jaar gratis Babbu”

1. Inleiding

Het wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd die georganiseerd wordt door BVBA Nuba-R via haar website, andere online kanalen van zowel Nuba-R als Babbu of op een andere wijze.

Bvba Nuba-R is de organiserende onderneming, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 2 Bus D en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 691.557.639.

Facebook kan niet geassocieerd worden met of verantwoordelijk gesteld worden voor de wedstrijd. Deze promotie is dan ook niet gesponsord, onderschreven of beheerd door Facebook.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan de wedstrijd.
Minderjarigen mogen niet deelnemen aan de wedstrijd daar de prijs, die het voorwerp van deze wedstrijd uitmaakt, een alcoholische drank is die enkel en alleen door meerderjarigen kan en mag genuttigd worden. De leeftijd van de winnaar wordt voorafgaand aan de uitreiking van de prijs gecontroleerd.

2.2. Voor deelname aan de wedstrijd is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Bvba Nuba-R.

2.3. Slechts één persoon maakt aanspraak op de prijs in het kader van deze wedstrijd.

2.4. Wie als winnaar van de wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. De wedstrijd bestaat uit verschillende onderdelen waar cumulatief aan moet voldaan zijn. De winnaar wordt bepaald door de zaakvoerder van Bvba Nuba-R in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria en deelnamevoorwaarden.

3.2. De wedstrijd betreft een creatieve inbreng van de deelnemer in de zin van een foto aan de Babbu-photobooth. Deze display is terug te vinden in de zomerbar Nuba-R, gelegen in de Trakelweg te 8500 Kortrijk. De foto dient op de Babbu Facebook-pagina gepost te worden.

Door deel te nemen aan de wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Bvba Nuba-R de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte, te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Bvba Nuba-R en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …).

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Bvba Nuba-R tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).
Bvba Nuba-R is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren én te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

3.3. De foto dient gepost te worden op de Facebook-pagina van Babbu. Daarbij mag de deelnemer de personen op de foto taggen en mag hij de foto gaan sharen om zo een groot bereik te genereren en likes te sprokkelen op de desbetreffende foto. De foto met de meeste likes wint.

3.4. De deelnemer(s) wordt ook gevraagd de Facebook-pagina’s van Babbu en Hummingbirds te liken. Beide likes zijn nodig om verder aanspraak te maken op de prijs.
De winnaar is diegene die cumulatief voldoet aan alle hierboven opgelegde beoordelingscriteria en deelnamevoorwaarden. Deze worden hierna nog eens opgesomd:

  • Trek een foto aan de Babbu-photobooth te Nuba-R.
  • Post deze op de Babbu Facebook-pagina.
  • Like de Facebook-pagina’s van zowel Babbu als Hummingbirds.
  • De foto met de meeste likes wint.

3.6. De wedstrijd vangt aan op 15/08/2020 en eindigt op 15/09/2020. De prijsuitreiking en tevens bekendmaking van de winnende deelnemer volgt op 30/09/2020.

4. Prijzen

4.1. De prijs voor het winnen van de wedstrijd bedraagt 360 blikken (is gelijk aan 15 trays van 24 blikken) Babbu. Deze prijs zal in onderling overleg met de winnaar opgehaald kunnen worden aan de maatschappelijke zetel van Bvba Nuba-R.

4.2. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die hierboven nader is omschreven. Geenszins kan worden verondersteld dat Bvba Nuba-R bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

5. Aansprakelijkheid van Bvba Nuba-R en de zaakvoerder

5.1. Bvba Nuba-R is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Bvba Nuba-R is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname of niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip bij overhandiging van de prijs.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestiging)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Bvba Nuba-R de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Bvba Nuba-R.

5.5. Indien Bvba Nuba-R genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Bvba Nuba-R hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Bvba Nuba-R alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Bvba Nuba-R kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Bvba Nuba-R en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. Bvba Nuba-R is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Bvba Nuba-R kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Bvba Nuba-R in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat Bvba Nuba-R in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Bvba Nuba-R verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
Het beleid van Bvba Nuba-R met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van Bvba Nuba-R.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Bvba Nuba-R houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Bvba Nuba-R zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van Bvba Nuba-R uit te sluiten.
Bvba Nuba-R behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om van de deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Bvba Nuba-R geleden schade (inclusief imagoschade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met Bvba Nuba-R of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Het reglement

8.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van Bvba Nuba-R aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Bvba Nuba-R in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

8.2. Indien zulks vereist is, kan Bvba Nuba-R dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Bvba Nuba-R en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

Win 1 jaar gratis Babbu!